Friday, February 24, 2006

مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکانعنوان: مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان
عنوان اصلی: An introduction psychology of children's drawings
نویسندگان: گلین.وی توماس-آنجل ام جی سیلک
مترجم: مخبر،عباس
ناشر: انتشارات طرح نو
نوبت چاپ: چاپ دوم 1380
شابک: 8-23-5625-964
تعداد صفحات: 223ص
موضوع: روانشناسی نقاشی کودکان

در این کتاب نظریه های روانشناختی نقاشی کودکان ورابطه آنها با تکامل عاطفی وشناختی کودکان به اختصار بررسی شده است.فرضیات دیرپایی از قبیل«کودکان آن چیزی را می کشند که می دانند»،ویا اینکه نقاشی بیان تجارب عاطفی یا خواستهای ناخودآگاه است از دیدگاه انتقادی ارزیابی شده است.در فصل های اول ودوم سعی شده که خواننده با ویژگی های اصلی عرصه روانشناسی نقاشی های کودکان آشنا شود.در فصل سوم به این سوال پاسخ داده می شود که نقاشی چیست؟فصل چهارم بیانگر دلایل وانگیزه های نقاشی کشیدن در کودکان است.فصل های پنجم وششم به عرصه هایی مربوط می شوند که در سالهای اخیر شاهد پیشرفتی شتابان وچشمگیر بوده اند.مسائلی که در این دو فصل مورد بررسی قرار می گیرند شامل تاثیرهای مهمی که کشیدن یک نقاشی بر اثر تکمیل شده بر جای می گذاردوانواع مختلف اطلاعاتی که کودکان در نقاشی های خود ارائه می دهند،است. فصل هفتم به بررسی این سوال می پردازد که آیا می توان نقاشی های کودکان را به مثابه شاخصی معتبر در شناخت حالات عاطفی وشخصیت آنها به کار گرفت،وتا چه اندازه می توان مطمئن بود که شاخص ها به درستی تفسیر شده اند.در فصل هشتم که به توصیف تکامل استعداد نقاشی در سنین بعد از کودکی اختصاص یافته است بعضی موارد استثنایی استعداد نقاشی بررسی شده است.در فصل نهم شباهت شگفت انگیز میان بعضی آثار مدرن وهنر ابتدایی،و نقاشی های خودانگیخته کودکان بررسی شده ودر فصل آخر شاهد نتیجه گیری مطالب کتاب ونظریه هایی در مورد سمت وسوی پژوهش در عرصه نقاشی کودکان در آینده هستیم.

الهام

0 Comments:

Post a Comment

<< Home