Friday, August 26, 2005

سپاس از شرق

از روزنامه ی خوب شرق که روز پنجشنبه، چهارم شهریور، در صفحه پنجره ( ص11) کتابخانه والدین را به خوانندگان خود معرفی کرد سپاسگزاریم.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home