Friday, May 19, 2006

والدین و بد رفتاری کودکانعنوان : والدین و بد رفتاری کودکان ( راه حلهایی برای والدین)
نویسنده:دکتر کلی,جفری
مترجم:ملک معیری,مینا
تعداد صفحات : 234 ص
موضوع :1-رفتار درمانی 2- رفتار درمانی کودکان 3- کودکان ناسازگار 4- کودکان –سرپرستی
ناشر:اختران
چاپ اول: سال 82

درباره کتاب:

پرورش کودکان نوعی مبارزه و در عین حال یکی از مهمترین , وقت گیر ترین و طاقت فرسا ترین وظایفی است که انسان ها تا کنون با آن روبرو بوده اند ,اما به طور بالقوه یکی از خشنود کننده ترین کارها نیز هست.
فرزندتان را دوست دارید و مثل بیشتر پدر ومادر ها دلتان می خواهد طوری بار بیاید که خوشبخت و موفق باشد.نیز می دانید که به استثنای خانواده های نمایش تلویزیونی , در دنیای واقعی ,پرورش کودک کار بسیار پیچیده ای است.
موضوع اصلی این کتاب کمک کردن به حل مشکلات رفتاری کودکان بین سه تا شش سال است.
کودکان سنین سه تا شش سال از چند جهت موجودات خاصی هستند ,همین که کودکان به سه سالگی نزدیک می شوند ,رشدی سریع و استثنایی در مهارت ها و توانایی های جدید آنها بروز می کند :زبان ,گفتار و گنجینه لغات همگی پیچیده تر می شود ,توانایی تفکر و استدلال شروع به رشد می کند و... .

بنابراین وقتی کودک در کارهای روزمره اش مصمم تر و هدفمند تر می شود ,به همین نسبت هم ممکن است وقتی کارها بر وفق مرادش پیش نمی رود دلسرد و یا عصبانی شود.

حل این مشکل نیازمند آموزش بیان احساسات به نحو شایسته است تا کودک با خشم ,نافرمانی و ویرانگری احساسش را بروز ندهد.

این کتاب شامل بخش های :

- چرا کودکان بدرفتاری می کنند
- الگو های رفتاری خوب فرزندتان را تقویت کنید
- انضباط برتر از تنبیه
- الگو سازی
- حل و فصل مشکل پرخاشگری ,نافرمانی و کج خلقی
- خویشتنداری را در فرزندتان ارتقا ببخشید
- به فرزندتان در راه غلبه بر ترس هایش کمک کنید
- فرزندتان را به ابراز عقایدش تشویق کنید
- کودک و نخستین روزهای دوری از خانه
- چه وقت کمک های تخصصی ضروری است؟

شقایق نبوی (۱ و ۲)

1 Comments:

Post a Comment

<< Home